<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
bg-06.jpg

Tervdeydenhuollon Laiterekisteri

Tietoa terveydenhuollon laitteiden laiterekisteristä
Smiling surgeon crossing his arms while standing in a surgical room

Hyvä ja halpa laiterekisteri ja seurantajärjestelmä terveydenhuollon laitteille?

Jotkut meistä saattavat muistaa eräässä Vares - elokuvassa olleen kohtauksen, jossa mies haluaa ostaa auton. Kysyttäessä minkälaisen auton, hän vastaa: "Halpa ja hyvä" - johon myyjä toteaakin iloisesti:

"Ai -  sä haluat siis kaksi autoa?"

Samaa analogiaaa voi käyttää esimerkiksi IT-ohjelmistojen valinnassa. Sen lisäksi että "hyvä" ja "halpa" tarkoittavat eri asioita eri ihmisille, joudutaan ne usein pilkkomaan vielä paljon pienempiin osakokonaisuuksiin yhteisen ymmärräyksen saavuttamiseksi.

Olemme pohtineet tässä artikkelissamme sitä, minkälaisia ominaisuuksia terveydenhuollon laiterekisterissä tulisi olla, jotta se toisaalta täyttäisi lainsäädännön vaatimukset ja olisi toisaalta myös "halpa- ja hyvä". Joitakin yhteisiä tekijöitä ja nimittäjiä voidaan tunnistaa järjestelmille, joita organisaatiot kutsuisivat hyviksi ja halvoiksi.

open book

Mitä laki sanoo terveydenhuollon laiterekisteristä?

Lainsäädäntö määrittelee ne tilanteet joissa toimijan on ylläpidettävä rekisteriä terveydenhuollon laitteista. Lainsäädäntö asettaa minimivaatimukset sille, miten rekisteriä ja ylläpidetään ja mitä tietoja siellä on ylläpidettävä. Lähtökohtana kaikelle on potilasturvallisuuden varmistaminen.  

Terveydenhuollon laiterekisteriin liittyvät keskeiset asiat ja vaatimukset on kuvattu lainsäädännössä, mutta lainsäädännön soveltaminen ja tarkemmat määritykset siitä, miten lainsäädäntöä toteutetaan on jokaisen organisaation ratkaistava itse.  

Lainsäädäntö ei esimerkiksi ota kantaa siihen, miten "tapa osoittaa pätevät henkilöt laitteen käyttöön" toteutuu käytännössä jokaisessa terveydenhullon toimipisteessä. Niin ikään kyse siitä, missä sijainnissa ja missä muodossa esimerkiksi laitteen säätöä, ylläpitoa ja huoltoa koskevat ohjeet on tallennettuna on organisaation ratkaistava itse.

Olemme artikkelissamme purkaneet esimerkkeihin lainsäädännön vaatimuksia ja sitä, miten ne voidaan täyttää sähköisellä laiterekisterillä.

Happy doctor using her computer and looking at camera in medical office

Mobiilin laiterekisterin ja seurantajärjestelmän edut terveydenhuollossa

Sen lisäksi, että terveydenhuollon lairekisteri on jo lainsäädännön takia järjestettävä kuntoon ammattimaisessa terveydenhoidossa, voidaan mobiilisti toimivasta laiterekisteristä saada merkittäviä hyötyjä toiminnan tehokkuuden ja henkilöstön tyytyväisyyden näkökulmasta. 

Kaiken erilaisilla laitteilla tehtävän terveydenhuollon  lähtökohtaisena oletuksena on, että laitteet ovat toimintakuntoisia, turvallisia ja asianmukaisest ylläpidettyjä. Aina kun näin ei ole, kärsii joko asiakkaan, henkilöstön tai molempien kokemus hoitotilanteesta. 

Koska myös terveydenhuollon laitteet ovat yhä enemmän hajautetusti ripoteltuna toimipisteiden sisällä ja asiakkaiden kotona, on ensiarvoisen tärkeää, että laiterekisteri toimii mobiilisti ja tehokkaasti - ajasta ja paikasta riippumatta. 

Olemme tässä artikkelissa kuvanneet joitakin hyötyjä, joita mobiili laiterekisteri ja seurantajärjestelmä voi tuoda terveydenhuollon toimialalla. 

Doctor taking care of patient in hospital room

Onko laiterekisterin ylläpito aina vain hukattua ajankäyttöä?

Usein ajatellaan, että laiterekisterin ylläpitäminen on "toisarvoinen" tehtävä tai "välttämätön paha" osana terveydenhuollon toteuttamista. Sinänsä tämä "toisarvoisuus" onkin totta, sillä on itsestään selvää, että itse hoitotapahtuma ja siinä osallisena olevat ihmiset ovat kaiken keskiössä. 

On kuitenkin kiistämätön tosiasia, että myös terveydenhuollossa erilaisten toimenpiteiden laiteintensiivisyys kasvaa. Esimerkiksi kotihoidossa käytettävien teknisten apuvälineiden, kuten esimerkiksi sähköisten lääkeannostelijoiden määrä on kasvussa. Tämän teknisten kehityksen yhtenä ulottuvuutena on, että "laitevastaavan" rooli ja merkitys korostuu. Mitä enemmän erilaisia teknisiä apuvälineitä toimipisteissä tai asiakkaiden kotona käytetään, sitä merkityksellisempää on, että laitteita ylläpidetään asianmukaisesti.

Tähän terveydenhuollon laitteiden hankintaan, käyttöönottoon, ylläpitoon ja kierrättämiseen - eli sanalla sanoen elinkaarihallintaan käytetyt resurssit ovat erittäin tärkeitä hoidon laadun ja tehokkuuden näkökulmasta.

Pretty young lady taking a decision with scale above her head

GDPR ja asiakastiedot osana terveydenhuollon laiterekisteriä

Mietittäessä sitä, miten terveydenhuollon laiterekisteriä ylläpidetään törmätään väistämättä lain ja asetusten vaatimuksiin suhteessa tietosuojaan ja tietoturvaan. GDPR-tietosuoja-asetuksen vaatimukset on otettava huomioon ja tehtävä riskienarviointi suojattavien tietojen osalta. Koska terveydenhuollon laitteiden lakisääteinen laiterekisteri on harvoin sama asia kuin potilastietojärjestelmä, on sihen liittyvien suojattavien tietojen osalta tehtävä (tai se on ainakin käytännössä järkevää) erillinen riskiarviointi kuin potilastietojen osalta. 

Tehtäessä riskienarviointia suojattavien tietojen osalta, on samalla myös tunnistettava eri tietolajit ja miten ne suhtautuvat GDPR asetuksessa määriteltuihin henkilötietoihin ja toisaalta potilastietoihin. Usein riskiarvioinnissa lähdetään tarpeettomasti liikkeelle oletuksesta, että "kaikki" tiedot ovat joko henkilö- tai potilastietoja ja että niitä kaikkia pitää käsitellä saman suojaustason tietoina. 

GDPR tietosuoja-asetus lähtee kuitenkin siitä, että niiden tietojen - jotka voidaan mieltää henkilötiedoiksi - osalta tehdään riskienarviointi siitä näkökulmasta, mitä potentiaalista haittaa näiden salassa pidettävien tietojen vuotaminen julkiseksi voisi aiheuttaa sille kohteelle, joita ne koskevat. Niin ikään on arvioitava, miten saman riskitason tietojen vuotamisen vaikutukset muuttuvat, jos vuotavia tietoja on "riveinä" yksi tai kymmenen tuhatta riviä

Portrait of happy female instructor with senior couple in gym

Laitehallinta osana terveydenhuollon omavalvontasuunnitelmaa

"Omavalvontasuunnitelma on asiakirja, johon kirjataan kaikki keskeiset toimenpiteet, joilla palvelujen tuottajat itse valvovat toimintayksikköjään, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua. Omavalvontasuunnitelma on palvelujen laadun ja kehittämisen päivittäinen työväline. Palvelujen tuottajalta edellytetään ammattitaitoa, tietoa ja kokemusta arvioida, minkälaisella omalla ohjauksella ja valvonnalla toiminnan laatu ja säädöstenmukaisuus varmistetaan."

Miten yllä oleva lainaus Valviran sivuilla olevasta omavalvontasuunnitelman kuvauksesta liittyy terveydenhuollon laiterekisteriin? Vastausta on etsittävä toiminnan laadusta ja säädöstenmukaisuudesta.

Jokapäiväisen toiminnan tulisi tuottaa laadunhallintaa varten jäjitettäviä ja todennettavia tietoja siitä, että asioita hoidetaan ohjeiden ja säädösten mukaisesti. Terveydenhuollon laitteiden osalta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että on oltava jokin tietojärjestelmä jossa näitä kertyviä tietoa hallinnoidaan.

Miten omavalvontasuunnitelmassa pitäisi huomioida terveydenhuollon laitteita koskevat vaatimukset ammattimaiselle toiminnanharjoittajalle? 

Olemme laitehallinan ja kunnossapidon kehittämisen asiantuntijoita

Soita : +358 50 4488312
OTA YHTEYTTÄ