KUNNOSSAPITO

Tervetuloa oppimaan ja saamaan uusia ideoita kunnossapitoon!

Perusteita kunnossapidon kehittämiseen

Kunnossapidon kehittäminen on raakaa työtä, mutta myös palkitsevaa ja ennen kaikkea mahdollista!

Tässä artikkelissa on käyty läpi joitakin teollisuuden kunnossapidon peruskäsitteitä, joiden tunteminen on tärkeää jos haluaa kehittää kunnossapitotoimintaa.

kunnossapidon tasot

Kunnossapidon kehittämisen näkökulmasta on tärkeää tietää ne lähtökohdat joista ponnistetaan ja ne tavoitteet joita pyritään saavuttaa. Osana tavoitteellista kehitystyötä pyritään saamaan aikaan kestäviä hyötyjä toiminnassa. 

Suuri osa ihmisistä ei nauti "paniikinomaisesta" tekemisestä, eli kunnossapidon kontekstissa siitä, kun laitteet ja koneet hajoavat jatkuvasti äkkiarvaamatta ja yllättäen.

Mitä olisi tehtävä, että voitaisiin siirtyä reaktiivisesta jatkuvasta korjaavasta kunnossapidosta esimerkiksi ehkäisevään ja ennakoivaan kunnossapitoon. 

Artikkelimme tarkoituksena on antaa joitakin perustietoja asiasta ja antaa ideoita siihen, mitä olisi tehtävä asioiden tavoitteellisen kehittämisen näkökulmasta. Lue lisää.

Mikä on hyvän kunnossapidon määritelmä?

Hyvän kunnossapidon näkökulmaa voidaan tarkastella useasta näkökulmasta, mikä on se oikea?

Kunnossapitokäsite on laaja, monitahoinen ja -tasoinen. Kunnossapidon tavoitteena on huolehtia koneiden, laitteiden ja rakennusten kunnosta, jotta tuotanto voi tapahtua olosuhteissa, jotka ovat edullisimmat nettotuottojen, turvallisuuden, ympäristön ja laadun kannalta ja palvelu voidaan tuottaa siten, että asiakas on tyytyväinen ja kustannusten ja laadun suhde mahdollisimman edullinen (tämä koskee palveluja yleensä, esim. hissit, tietotekniikka, projektit...). 

kunnossapito jakoavain huoltomies

Mitä on siis hyvä kunnossapito? Hyvää kunnossapitoa voidaan arvioida näkökulmista kuten lainsäädännön velvoitteiden täyttyminen, laiteturvallisuuden toteutuminen, kustannustehokkuus tai optimaalinen tuotannon käyttöaste.  Lue lisää.


Mitä on ennakoiva kunnossapito?

Mitä on ennakoiva kunnossapito ja miten se optimoidaan? Miten laaditaan hyvä kunnossapito-ohjelma?

Kunnossapito ja huolto eivät Suomessa ole käsitteinä täysin vakiintuneita. Eri toiminnan aloilla näiden käsitteiden sisältö ja merkitys saattavat vaihdella huomattavastikin. Samaan käsitepiiriin ja toiminta-alueeseen kuuluvat näiden lisäksi termit tehdaspalvelu ja kiinteistönhoito.

hand drawing creative business strategy with light bulb as conceptHuollon toiminta on pääosin konkreettista: ennakoivia toimenpiteitä, vianetsintää ja vikojen korjaamista. Huollon päätarkoitus on varmistaa tuotannon ja muiden koneiden ja laitteiden halutun mukainen toiminta.
Kunnossapito on tuotantoon liittyvien koneiden ja laitteiden sekä tuotantokiinteistön toimintakunnon ylläpitoon liittyvä yleistermi. Se on kattoterminä huomattavasti laajempi kuin huolto.
Konkreettisten toimien lisäksi kunnossapitoon liittyy keskeisenä osana oma ajattelutapa.  
 Lue lisää.


Hyvä kunnossapidon laatujärjestelmä

Mitkä asiat tekevät hyvän kunnossapidon laatujärjestelmän?

Crossed Screwdriver and Wrench on Red Button on Black Computer Keyboard.Laatujärjestelmien suurin heikkous on yleisesti se, että ne ovat irrallaan toiminnasta olevia kuvauksia siitä, miten asioita pitäisi tehdä. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa käytännön toiminta ei vastaa laatujärjestelmän kuvauksia,  koska käytännön toiminnassa kuvauksia ei joko a) osata noudattaa, b) niitä ei ole järkevä noudattaa tai c) niitä ei haluta noudattaa.

Hyvän laatujärjestelmän kohdalla laatujärjestelmä on osa toimintaa - siten, että laatujärjestelmässä kuvatut prosessit "pyörivät" käytössä olevien ohjelmistojen sisällä ja ihmiset jotka prosesseja toteuttavat toimivat laatujärjestelmän mukaan enemmän intuitiivisesesti, kuin aktiivisesti harkiten. 

Miten tähän tilanteeseen on mahdollista päästä myös kunnossapidossa? Lue lisää. 


Minkälainen on hyvä huoltokirja?

Mitkä asiat ovat tärkeitä kunnossapito- tai huoltokirjasovellukselle?

Huoltokirjasovelluksilla viitataan tyypillisesti joko kiinteistöjen- tai teollisuuden laitteiden kunnosapitosovelluksiin. Puhutaan myös sähköisistä huoltokirjoista, talokirjoista tai kunnossapitosovelluksista. Vaikka kiinteistöjen "yleisellä" kunnossapidolla ja teollisuuden laitteiden kunnossapidolla on selviä eroja, niillä on myös hyvin paljon yhteistä.

Orange Button with Customize on Black Computer Keyboard. Business Concept.

Käsittelemme artikkelissamme kysymystä siitä, minkälaiset ominaisuudet ja asiat ovat tärkeitä sähköisesti toimivalle huoltokirjalle, jotta siitä saadaan ne hyödyt irti joita silmällä pitäen siihen on investoitu. Artikkelimme käsittelee erityisesti kiinteistön huoltokirjaa sovellutuskohteena, mutta kuten jo todettua, monet lainalaisuudet pätevät kunnossapitoon "yleisesti" riippumatta sen kohteesta. .

Lue lisää


Mitä ovat hyvän kunnossapidon mittarit?

Mitä asioita on järkevää ja mahdollista mitata, kun kyse on kunnossapidon onnistumisesta

Käytettävyysaste on selkeä mittari laitteen tai koneen kohdalla. Jos laitteen käytettävyysaste on 100%, voidaan sanoa, että sen kunnossapito on onnistunut. On kuitenkin syytä huomata, että tässä ohitetaan kunnossapidon toinen puoli, eli kustannukset. Jos 100% käyttöaste saavutetaan kestämättömillä kustannuksilla, lopputulos ei oikeuta keinoja. 

Conceptual image of businessteam working cohesively. Interaction and unity

Jotta kunnossapidon mittarit voidaan suunnitella järkevästi - eli siten, että ne huomioivat kokonaistaloudellisuuden, on tehtävä riittävä määrä taustatutkimusta ja analyysia asioiden vaikuttavuussuhteista. Liian usein luodut mittaristot mittaavat vain pintapuolisesti toiminnan onnistumista, siten, että ääripäät toiminnasta nousevat helposti esiin. Eri asioiden vaikutussuhteiden ymmärtäminen auttaa kuitenkin tehokkaamaan ja paremmin palvelevan mittariston luomisessa. Lue lisää


Kiinteistön tai taloyhtiön sähköinen talokirja tai huoltokirja

Usein taloyhtiöllä ei joko ole mitään sähköistä järjestelmää tai se tukeutuu isännöintiyrityksen käytössä oleviin - usein tarkoitukseen sopimattomiin järjestelmiin, jotka eivät tyydytä likimainkaan kaikkia osakkaan tai vuokalaisen tarpeita. Usein isännöitsijöillä on käytössään kiinteistön huoltokirja, jota ei suoranaisesti ole suunniteltu loppukäyttäjän tarpeita ajatellen.

Man cleaning the gutter from autumn leavesOn yleisesti tiedossa oleva seikka, että mitä käyttäjäkokemukseltaan vaikeampaa ja mitä enemmän tiettyyn aikaan ja paikkaan sidottua jonkun toimenpiteen tekeminen on, sitä haastavampaa sen suorittamisesta tulee. Sen takia taloyhtiön huoltokirjan tulisi ennen kaikkea tukea loppukäyttäjien, eli osakkaiden, vuokralaisten ja huoltotöitä tekevien henkilöiden toimintaa.

Tämän toiminnan helppouden varmistaminen nimittäin tarkoittaa sitä, että tiedot ovat ajan tasalla, oikein dokumentoituna ja että laadunhallintaa kunnossapidon osalta voidaan toteuttaa.

Lue lisää. 


Hyvä kunnossapitojärjestelmä?

Mitä asioita on järkevää ja mahdollista mitata, kun kyse on kunnossapidon onnistumisesta

Minkälainen on hyvä kunnossapitojärjestelmä? Mitä ominaisuuksia sen pitäisi sisältää ja mitä se saisi maksaa?

 

Technician plugging patch cable in a rack mounted server in server roomEi ole olemassa yhtä ratkaisua kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin. Jokaisen yrityksen tilanne on erilainen ja kahden erilaisen yrityksen välillä voi olla iso ero sen osalta, minkälainen kunnossapitojärjestelmä niille soveltuisi. Oikean ratkaisun tekeminen vaatii tutustumista erilaisiin ratkaisuihin ja ennen kaikkea omien tavoitteiden asetantaa sekä omien resurssien kriittistä arviointia. 

Olemme tässä artikkelissa tuoneet esiin joitakin eroja tyypillisten kunnossapitojärjestelmien välillä ja tuomme esiin näkökulmia, joita on syytä miettiä kunnssapitojärjestelmää valittaessa. 

OTA YHTEYTTÄ