KALUSTONHALLINTA

Tervetuloa oppimaan ja saamaan uusia ideoita kalustonhallintaan!

Kalustonhallinnan digitalisoinnin ABC

Miten koko kalustonhallinnan prosessi voidaan digitalisoida kustannustehokkaasti ja helposti?

Erilaisista kuittauslomakkeista, tositteista ja laiterekisteri- Excelistä olisi päästävä eroon, mutta miten se tehdään riittävän helposti? Tiedetään, että "koskaan" ei ole paras mahdollinen hetki tehdä muutoksia toimintatavoissa, mutta vain tekemällä muutoksia asiat saadaan parempaan kuntoon.

imageKaikki lähtee ihmisten tekemisestä, siksi on tärkeää pystyä ensin kuvaamaan, miten asiat halutaan tehdä ja miettiä sen jälkeen, minkälaisia ohjelmistoja ja ratkaisua tekemisessä tarvitaan. Olemme kirjoittaneet erillisen blogin asiasta jonka voit lukea täällä. Olemme myös laatinee valmiit prosessikuvaukset, jotka saat maksutta suoraan käyttöösi. Näiden prosessikuvauksien avulla saat nopeasit käsityksen siitä, mikä olisi yksi tapa hoitaa koko kalustonhallinta digitaalisesti.  Lue lisää.


Miten estetään kalustohävikkiä?

Miten kalustohävikkiä voidaan vähentää ilman raskaita inventaarioita tai turhaa selvittelyä?

Vähentämällä kalustohävikkiä säästetään selvää rahaa kaluston hankintakustannuksissa, minkä lisäksi se edistää työntekijöiden työtyytyväisyyttä siksi, että käyttökuntoiset laitteet ja työvälineet ovat oikeilla paikoilla, oikeaan aikaan käytettävissä. 

pallo_kuvituks_lukutilanne

Turha "sekoilu" ja "säntäily" kaluston suhteen loppuu, kun kalustonhallinta saadaan kuntoon. Tärkeänä osana sen kuntoon laittamista on kalustohävikin kitkentä minimiin. Kalustohävikki kohdistuu usein helposti yksikköhinnaltaan noin 100,00 € - 3000,00 € / kpl maksaviin laitteisiin, joiden osalta kirjanpito on heikompaa, kuin selkeästi kalliimpien laitteiden tai työkalujen kohdalla.

Olemme laatineet artikkelin joka käsittelee kalustohävikin estämistä, erityisesti rakentamisessa ja teollisuudessa. Lue lisää.  

 


Onko kaluston GPS-paikannus kustannustehokasta kalustonhallintaa?

Onko GPS-paikantamiseen perustuva kaluston seuranta aina perusteltua ja kustannustehokasta?

 GPS-paikantamiseen perustuva kalustonhallinta perustuu aktiiviseen, oman virtalähteen, lähettimen ja datayhteyden sisältävän laitteen kiinnittämistä seurattavaan kalustoon. Tämä mahdollistaa reaaliaikaisen kaluston seurannan esimerkiksi karttapohjalle visualisoituna. 

Spotilla-hallintaportaali_laitekortitOletuksena on tällöin, että jonkun henkilön työtehtävien kannalta on tärkeää saada tietää reaaliaikaisesti, missä laite liikkuu. Toisaalta voidaan myös ajatella, että jonkun on tärkeää tietää, mikäli kalusto liikkuu jollakin alueella. Kaluston on siten oltava suhteellisen toimintakriittistä ja arvokasta, että reaaliaikaisen kaluston paikantamisen voidaan katsoa olevan perusteltua.

Tyypillisesti reaaliaikaista kaluston paikantamista käytetään ajoneuvoissa ja isoissa työkoneissa, ei niinkään yksikköhinnaltaan esim. 100,00 € - 3000,00 € arvoisten työkoneiden ja laitteiden hallinnassa. Tähän on selvä syy: kustannustehokkuus häviää.

Olemme laatineet artikkelin jossa arvioimme GPS-paikantamiseen perustuvan kalustonhallinnan hyviä- ja huonoja puolia sekä kustannuksia. Lue lisää

 


 

Miten kaluston seuranta ja varaukset on järkevä toteuttaa?

Kaluston ja laitteiden sijainti pitäisi olla henkilöstön ja työnjohdon tiedossa, mutta miten?

Kaluston liikkuminen eri henkilöiden, työmaiden tai asiakkaiden välillä on jatkuvaa, usein nopeastikin tapahtuvaa toimintaa. Usein kankeat järjestelmät (tai järjestelmien puute) johtavat siihen, että käytännössä kukaan ei voi ilman kysymyksiä saada selville, missä mikäkin laite tai kalusto kulloinkin liikkuu. 

Koska kalustoa voi olla sadoista tuhansiin, ei niiden varustaminen aktiivisilla (esimerkiksi GPS-lähetin) lähettimillä ole kustannustehokasta. Lisäksi on selvää, että pelkkä sijaintitieto ei ole riittävää, vaan laitteisiin ja kalustoon liittyy muutakin tärkeää tietoa, kuin pelkkä sijainti.

image-13

Tieto siitä, kuka laitteen on viimeksi vienyt, mihin työmaalle tai asiakkaalle ja kuinka pitkäksi aikaa, vaikuttaa myös muiden työntekijöiden toimintaan. Laitteen toimintakunto on tärkeää nähdä samalla, kun sen sijaintia selvitetään, lisäksi pitäisi tietää, onko laite myös ensi viikolla toimintakunnossa ja vapaana sen tarvitsijalle.

Olemme kirjoittaneet artikkelin, jossa käsittelemme esimerkiksi kaluston sijaintiin, varauksiin ja tämän tiedon hallintaan liittyvää kokonaisuutta ja esittelemme ratkaisuja asian toteuttamiseksi. Lue lisää.

 


 

Mitä tarkoittaa työkoneiden ja työkaluston hallinta?

Mitä oikeastaan tarkoitetaan, kun puhutaan kalustonhallinnasta?

Kalustonhallinta tarkoittaa käytännön tasolla eri asioita eri toimialoilla, mutta pohjimmiltaan kyse on kuitenkin samasta asiasta, jota ei voi summata vain yhdellä lauseella. Kalustonhallinta kytkeytyy esimerkiksi yrityksen taloushallintoon, kirjanpitoon, laadunhallintaan ja viime kädessä myös johtamisen prosesseihin. Voidaan nimittäin kysyä: missä on se työpaikka jossa työn tekeminen ei perustu jonkun laitteen tai työvälineen käyttämiseen?

porakone

Mitä enemmän yrityksessä tehtävän työn tekeminen perustuu laitteiden ja koneiden käyttämiseen, sitä enemmän se joutuu ratkaisemaan tähän kalustoon liittyvän hallinnan prosessejaan. Koska työvoima liikkuu nykyään paljon yritysten välillä ja koska muuttuva toimintaympäristö aiheuttaa jatkuvia muutoksia yrityksen toiminnassa, "vanhan hyvän ajan" toimintamallit eivät usein toimi nykymaailmassa. 

Moni yritys laiminlyö kalustonhallintaansa vain siksi, että ei täysin ymmärretä miten paljon ongelmia siitä käytännössä johtuu. Myöskään ei täysin tiedetä, miten asia saataisiin kuntoon niillä vähillä resursseilla, joita yritylsellä on käytettävissä. Lue lisää

 


Minkälainen on toimiva laitekortti tai konekortti?

Laitekortilla tai konekortilla tarkoitetaan niitä perustietoja, joita laitteesta tai koneesta ylläpidetään.

Olemme usein huomanneet, että yrityksillä ei ole valmista konseptia tai ajatusta siitä, mitä tietoja laitteista ja työkalustosta kerätään ja ylläpidetään. Näiden tietojen on tarkoitus sisältää liiketoimintakriittiset tiedot, joita tarvitaan esimerkiksi lakisääteisten velvoitteiden takia, taloushallinnan takia, työn sujumisen takia tai ostettujan palveluiden laadunhallinnan takia. 

Spotilla-huolto

Laitekortin tiedot määräytyvät sen mukaan, minkälaisesta laitteesta kulloinkin puhutaan. Laitekortin perusmalli on kuitenkin usein hyvin samanlainen, riippumatta siitä, onko kyseessä esimerkiksi terveydenhuollon laite, rakentamisen työväline tai esimerkiksi kiinteästi asennettu kone. 

Lähtökohtana tulee pitää sitä, että laitekortti sisältää tietyt perustiedot jotka eivät muutu ja sen lisäksi vain ne oleelliset ja tärkeät muuttuvat tiedot, joita tullaan jatkuvasti päivittämään.

Suuri virhe laitekorteissa on usein se, että on määritely jopa kymmeniä tietokenttiä, joihin ei tosiasiassa ikinä saada kerättyä tietoa. Tämä johtaa turhautumiseen ja laiterekisterin rapautumiseen. Lue lisää

 


OTA YHTEYTTÄ